Check Rates & Availability
Check-In : Check-Out :

(yyyy-mm-dd)

(yyyy-mm-dd)
Room(s) Adults
(+12yrs.)
Children
(0-12yrs.)
Age
Promo Code :
For members access Your booking history - Print Voucher and Receipt.
   
   
Email:
Password:

아마리 블러바드 방콕

2 Soi 5 Sukhumvit Road Bangkok 10110
Tel. +66 (0) 2255 2930   Fax. +66 (0) 2255 2950

기능 룸 수용 량

고객의 이벤트에 걸 맞는 세팅

저희 모든 기능 룸은 최대한 400명까지 수용 할 수 있으며 격조 높은 다양한 설비를 갖추고 있습니다.  필요한 기능을 알려 주시면 저희 팀이 회의의 용도에 걸 맞는 적당한 장소와 설비를 준비해 드릴 것입니다.

Area
(in metres)
Class-room
Theatre
U-shaped
Cocktail Reception
Buffet Dinner
Formal Dinner
Chinese Banquet
Pre-Function Foyer

 112m2 

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

 -  

Panorama Ballroom

 430m2 

 120  

 180  

 50  

 400  

 250  

 -  

 300  

Panorama 1

 136m2

 62  

 80  

 35  

 100  

 50  

 -  

 60  

Panorama 2

 175m2 

 40  

 100  

 30  

 120  

 50  

 -  

 60  

Panorama 2A

 82m2 

 30  

 45  

 18  

 40  

 20  

 -  

 40  

Panorama 2B

 93m2 

 30  

 30  

 15  

 40  

 40  

 -  

 60  

Panorama 3

 98m2 

 44  

 60  

 25  

 60  

 30  

 -  

 60  

Sukhumvit

 40m2

 15  

 20  

 10  

 20  

 -  

 -  

 -